พศจ.ยโสธร ตรวจสอบสภาพป่า เพื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งบรรยายแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์. ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แด่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม พศจ.ยโสธร ตรวจสอบสภาพป่า เพื่อประกอบคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พศจ.ยโสธร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ประสานขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าสมอ (ร้าง) ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ก่อนยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,589