พศจ.ยโสธร จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY สร้างสัปปายะ ด้วยกิจกรรม 5ส. ณ.วัดอัมพวัน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พศจ.ยโสธร สนับสนุนมอบน้ำดื่มสำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร จัดกิจกรรมBIG CLEANING DAY สร้างสัปปายะ ด้วยกิจกรรม 5 ส. ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พศจ.ยโสธร ร่วมประชุมการชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กับผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พศจ.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดยโสธร ประจำปี 2564

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,407