พศจ.ยโสธร ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่มที่ ๑๐ พศจ.ยโสธร ร่วมการประชุมเตรียมโครงการอบรม B-NET และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต ๙ พศจ.ยโสธร การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม พศจ.ยโสธร ลงพื้นที่ถวายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดคำดุม ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,612