บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

 

 

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๐๙๒ ๕๔๖ ๕๕๐๘

 

 

 

นายอานนท์ ศรีมันตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๐๖๔ ๔๓๘ ๕๙๒๑

 

     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายยิ่งยศ ยวนยี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๐๙๕ ๕๗๔ ๒๙๘๓
นายชัยณรงค์ วิชพล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๐๘๕ ๒๘๕ ๕๙๒๒
นายไพรัช ไชยสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๐๘๑ ๐๓๘ ๖๘๒๗
นายภาณุพงศ์  ศรีภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๐๙๔ ๒๖๘ ๖๐๙๔
นางสาวณิดาพันธ์ พรลาภิณทรัพย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๐๖๕ ๐๙๖ ๖๖๓๕
 

นางสาวกานต์พิชชา  เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๐๘๒ ๕๑๕ ๙๘๐๒

นางสาวอรทัย แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๐๙๙ ๐๓๒ ๕๐๗๐

นายปิยะ แพงมี
พนักงานขับรถยนต์

๐๘๑ ๓๖๐ ๗๓๖๐

นางสาวจันทร์จิรา ขันเงิน
พนักงานทำความสะอาด

๐๖๕ ๒๙๔ ๐๔๘๑

 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 232,553