สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดป่าจันทวนาราม (อุทยานการศึกษาภายในวัด ปี ๒๕๖๔)

ประวัติวัดป่าจันทวนาราม

วัดป่าจันทวนาราม ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้องแซงใต้ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัดคณะมหานิกายมีเนื้อที่ ๓๕ไร่๒ งาน ๕๓ ตารางวาอาณาเขต โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๗๓๔ เล่ม ๗๘ หน้า ๓๔ ตำแหน่งที่ดิน ระหว่าง ๕๘๔๑ I ๓๖๙๘ เลขที่ดิน ๑๓๘ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ทิศเหนือ ยาว ๕ เส้น จดทุ่งนาของนายฉลอง เพชรไพร

ทิศใต้ ยาว ๗ เส้น จดถนนมิตรภาพ อ.เลิงนกทา-อ.หนองพอก

ทิศตะวันออก ยาว ๒ เส้น จดหมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้องแซง

ทิศตะวันตก ยาว ๔ เส้น จดที่นายหยาย เพชรไพร

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๗ กุฏิพระสงฆ์จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง และศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ปูชนียวัตถุมีพระปางมารวิชัย จำนวน ๘ องค์

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

รูปที่ ๑ พระจันทร์ ญาณธโร พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๕๐๐

รูปที่ ๒ พระสงัด ฐานวโร พ.ศ. ๒๕๐๑–๒๕๑๘

รูปที่ ๓ พระแดง ธมฺมทินฺโน พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๘

รูปที่ ๔ พระครูจันทวนาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๕

รูปที่ ๕ พระมหาสมหมาย กลฺยาโณ พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน

 

วัดป่าจันทวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓โดยมีนายดวง พลูสวัสดิ์ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดชาวบ้านเรียกกัน ว่า“วัดป่า”เป็นสถานที่ร่มรื่นสัปปายะมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาตลอด

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,410