สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดฟ้าห่วนใต้ (อุทยานการศึกษาภายในวัด ปี ๒๕๖๔)

ข้อมูลประวัติวัดฟ้าห่วนใต้

วัดฟ้าห่วนใต้ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยการนำของ พระครูอัมพรสาธุวัฒน์ (พิมพ์ ปญฺญาพโล) พร้อมด้วยชาวบ้านฟ้าห่วน ร่วมใจกันสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔

ต่อมา เมื่อ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้มรณภาพลง และมีพระที่บวชเข้ามา รักษาการแทนเจ้าอาวาส จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระมหาประดิษฐ์ กลฺยาณธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส และ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอธิการสะกิฏ วิสิฏฺโฐ เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

วัดฟ้าห่วนใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ ๑ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา อาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จรดทางสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ จรดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันออก จรดทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันตก จรดทางสาธารณประโยชน์

 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

-อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

-ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓

-กุฎีสงฆ์จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านฟ้าห่วน

บ้านฟ้าห่วน เดิมชื่อ บ้านกุดปลาห่วน เริ่มจัดตั้งหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 1483โดยมีบุคคลมาจัดตั้งหมู่บ้าน ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือ ตามุ้ย อพยพมาจากบ้านโนนหมากเกลือ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีม กลุ่มที่ ๒ คือ อพยพมาจากบ้านเขียง บ้านโนนหมากเกลือ อ.กัณทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งสองกลุ่มได้พิจารณาเห็นว่าที่นี้เหมาะสมที่จะตั้งหมู่บ้าน เพราะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ลำห้วย เป็นแหล่งทำมาหากินสะดวกสบาย เพราะว่าแม่น้ำลำห้วยแห่งนี้มีปลาชุกชุม และมีป่าอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดปลาห่วน

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้ต้นข้าว ต้นกล้าเสียหาย และป่าดงใหญ่ ต้นไม้โค่นลงมาเป็นจำนวนมาก วัวควายต่างเข้าบ้านไม่ได้ และเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมาก และผ่าผู้คนล้มตาย ในปีเดียวกันนั้น จึงทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงได้ปรึกษา หารือกันสมควรที่จะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่โดยตั้งชื่อใหม่ว่า บ้านฟ้าห่วน มาจนถึงปัจจุบันนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 185,420